Warunki przyjęcia i odpłatności

Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz Im. Jana Pawła II przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie – osobom tego wymagającym – całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy w  podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Jak rozpocząć starania o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II W Łodzi
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zatrudnionym w nim pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże w skompletowaniu potrzebnej
dokumentacji.
2. Osoba zainteresowana tą formą pomocy (lub jej przedstawiciel – na podstawie pełnomocnictwa lub ustawy) składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie skierowania do DPS.
3. Pracownik socjalny przyjmując wniosek – informuje zainteresowaną osobę o konieczności przeprowadzenia określonych czynności i potrzebie zgromadzenia określonych dokumentów:
– wywiad środowiskowy,
– wywiady alimentacyjne,
– zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którego wynika, że dana   osoba   wymaga całodobowej opieki osób drugich oraz konieczność zamieszkania w DPS.
– aktualne zaświadczenie o dochodach: (decyzją z ZUS/KRUS lub odcinek renty, emerytury, decyzja z GOPS  o przyznaniu zasiłku stałego),
– pisemna zgoda na potrącanie z dochodu opłaty za DPS,
– pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy społecznej,
– ewentualnie orzeczenie sądu opiekuńczego o konieczności zamieszkania danej osoby w DPS.
Następnie gmina ocenia możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Jeżeli nie ma takiej możliwości Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w tym domu. Kolejnym etapem jest wybór  domu, biorąc pod uwagę stopień sprawności psychofizycznej, ocenę sprawności ruchowej, ocenę możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, ocenę zdolności porozumiewania się oraz preferowane formy spędzania wolnego czasu i oczekiwania osoby ubiegającej się, co do warunków i zakresu usług świadczonych przez dom pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej tj. odcinka renty, emerytury , decyzji przyznającej zasiłek stały. Kwota odpłatności ulega zmianom. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w roku 2017 wynosi 3036,00

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
1. osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy
społecznej,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społeczne „Włókniarz” im. Jana Pawła II mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracownika socjalnego – tel. 42 6860010 wew. 26

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNE

 1. Wstępna
  1. Zawiadomienie pisemne pierwszej z oczekujących osób, o przyznaniu miejsca w pokoju jednoosobowym/dwuosobowym.
  2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:
  – pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
  – przedstawienie współmieszkańca (w przypadku pokoju dwuosobowego)
  – wyznaczenie terminu zamieszkania
  – poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać
 2. II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców.
  1. Pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju.
  2. Zainstalowanie wizytówki na drzwiach pokoju i liście mieszkańców.
  3. Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem
  – pielęgniarki
  – opiekunki
  – pokojowe
  – pracownik socjalny
  3a. Wyznaczenie pracownika pierwszego kontaktu.
  4. Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom DPS.
  5. W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
  6. Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania w DPS).
  7. Założenie teczki osobowej Mieszkańca.
  8. Wciągnięcie do ewidencji.
  9. Zawiadomienie właściwego oddziału ZUS o przyjęciu Mieszkańca.
  10. Założenie karty odpłatności.
  11. Zameldowanie na pobyt czasowy.
  12. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu.
  13. Założenie kartoteki medycznej
  14. Zapoznanie Mieszkańca z obowiązkami procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania (własny podpis na oświadczeniu). Proces wprowadzania nowo przybyłego Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres Mieszkańca związany z tak wielkimi zmianami w jego życiu.